Basınç Çubuğu Bünye Bağıntısının Boşluklu Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Artımsal İtme Analizine Etkisi

Taner Uçar, Onur Öztürkoğlu

Abstract


Yapıların doğrusal elastik analizinde, dolgu duvarların geometrik ve mekanik özellikleri yönetmeliklerde verilen bağıntılar esas alınarak belirlenen iki ucu mafsallı köşegen eşdeğer basınç çubuğu olarak analitik modele dahil edilmesi yaygın kabul gören bir yaklaşımdır. Aynı modelleme tekniğinin doğrusal elastik olmayan analizde kullanılması durumunda köşegen eşdeğer basınç çubuğunun bünye bağıntısına da ihtiyaç duyulmaktadır. Homojen ve izotrop olmayan yapısı ve uygulanmasındaki farklılıklara bağlı olarak dolgu duvarlar için tek ve kesin bir analitik modelden ve bünye bağıntısından söz etmek oldukça zordur. Bu çalışmada, literatürde eşdeğer basınç çubuğunun eksenel kuvvet–kısalma ilişkisine ait farklı yaklaşımların düzleminde farklı konum ve oranlarda boşluk bulunan dolgu duvarlı bir betonarme çerçevenin artımsal itme analizinden elde edilen çeşitli parametrelere etkisi incelenmiştir. Açılan boşluktan dolayı dolgu duvarda meydana gelen rijitlik kaybı, dolgu duvarın sonlu elemanlar ile modellendiği analizlerden elde edilen rijitlik azaltma faktörü yardımıyla dikkate alınmış ve bu etki köşegen eşdeğer basınç çubuğunun bünye bağıntısına yansıtılmıştır. Doğru parçaları ile idealleştirilen itme eğrisinin tipik noktalarına ait taban kesme kuvveti ve tepe yerdeğiştirmesi değerleri ile dolgu duvarın göçmesiyle dayanımda meydana gelen azalma farklı eksenel kuvvet­–kısalma bağıntıları için belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır.

Keywords


Betonarme çerçeve; Boşluklu dolgu duvar; Rijitlik azaltma faktörü; Basınç çubuğu bünye bağıntısı; Artımsal itme analizi

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1003

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi