Üstbilişsel Etkinlik Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sinem Dinçol Özgür, Senar Temel, Ayhan Yılmaz

Abstract


Bu çalışmada öğrencilerin kimya problemlerini çözerken kullandıkları üstbiliş becerilerini değerlendirmek amacı ile geliştirilmiş olan Üstbilişsel Etkinlik Envanteri’nin (Metacognitive Activities Inventory- Cooper ve Sandi-Urena 2009, Sandi-Urena 2008) Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Özgün envanterin dili İngilizcedir ve envanter 27 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Uyarlama çalışması için envanterin Türkçe’ye çevirisi yapılarak, dilsel eşdeğerlik sağlanmıştır. Envanterin kapsam geçerliği için alan uzmanlarının görüşleri alınmış ve envanter üç farklı devlet üniversitesinin eğitim fakültelerine devam eden 725 öğretmen adayına uygulanmıştır. Yapı geçerliğinin sağlanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda [χ2 (295, n=725) = 834.35, p<0.000, RMSEA = 0.050, GFI = 0.92, CFI = 0.96, NNFI = 0.96], en iyi uyum değerlerini “ilişkili iki boyutlu” modelin verdiği belirlenmiştir.  Maddelerin faktör yük değerlerinin 0.36 ile 0.93 arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Envanter için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.847 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda, Türkçe’ye uyarlaması yapılan envanterin öğrencilerin kimya problemlerini çözerken kullandıkları üstbilişsel becerilerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 


Keywords


geçerlik, güvenirlik, üstbiliş, ölçek uyarlama, üstbilişsel etkinlik envanteri

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.1241

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi