Piperazinin Galleria mellonella’nın yaşama ve gelişimi üzerine etkisi

nur emine sefer

Abstract


Öz
Piperazin hayvanların paraziter enfeksiyonlarında antihelmintik bir ilaç olarak kullanılır. Hekzahidropirazin grubu bir antihelmintik olan piperazin heksahidratın farklı besinsel konsantrasyonlarının Büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının ergin evreye kadar yaşama oranına ve gelişme süresine etkisi incelendi. Birinci evre larvaları farklı konsantrasyonlarda piperazin (% 0,001, 0,01, 0,1 ve 1) içeren yapay besinlerde erginleşinceye kadar yetiştirildi. Piperazin heksahidratın tüm besinsel konsantrasyonları larval evrede (7.evre) ve larva sonrası evrelerde (pup ve ergin evreler) yaşama oranını önemli derecede düşürdü. Kontrol besininde larvaların % 98,75 ± 1,08’i 7. evreye ulaşırken bu larvaların % 90,00 ± 2,5’i pup evresine, % 83,75 ± 3,24’ü ise ergin evreye ulaştı. Piperazinin en yüksek konsantrasyonunu içeren besin 7. evreye ulaşan larvaların oranını % 26,25 ± 5,96’ya, pup olma oranını % 21,25 ± 5,69’a, ergin olma oranını ise % 20,00 ± 6,37’ye önemli derecede düşürdü. Bu antihelmintik maddenin düşük konsantrasyonlarını içeren besinler ile beslenen larvaların 7. larval evreye ulaşma süreleri ve pup olma sürelerinin istatistiksel olarak etkilenmediği belirlendi. Buna karşılık ergin evreye ulaşma süresi piperazin heksahidratın % 0,1’lik konsantrasyonundan itibaren önemli derecede uzadı. Besine ilave edilen en yüksek piperazin konsantrasyonu (%1) böceğin birinci larval evreden ergin evreye kadar tüm gelişimini önemli derecede geciktirdi. Piperazinin bu konsantrasyonu ergin olma süresini 37,66 ±0,77 günden 41,32 ± 2,31 güne ortalama 4 gün önemli derecede uzatmıştır. Piperazin insan ve diğer hedef olmayan organizmalara karşı düşük akut toksisiteye sahip olduğundan, konsantrasyonlarının iyi ayarlanması ile insektisit olarak kullanılabilir.

Keywords


Galleria mellonella, piperazin, yaşama oranı, beslenme

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1248

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi