Anahtarlamalı Relüktans Motorunun Atalet Momentinin ve Faz Direncinin Maxwell Tabanlı Tahmin Edilmesi ve Sonlu Elemanlar Analizi

Ercüment Karakaş, Serkan Sezen, Kadir Yılmaz

Abstract


Bu çalışmada, üç fazlı 6/4 kutuplu kısa kutup adımlı sargı yapısına sahip klasik bir Anahtarlamalı Relüktans Motorun (ARM) Ansoft/Maxwell kullanılarak sonlu elemanlar analizi yapılmakta ve atalet momenti ile faz sargı direncinin tahmin edilmesi için bir yöntem önerilmektedir. 

Atalet momentinin hesaplanması aşamasında Maxwell programının hassas alan hesaplama özelliğinden ve rotorun geometrik verilerinden faydalanılarak rotor kütlesi ve atalet momenti hesaplanmaktadır. Benzer şekilde motorun geometrik verilerinden faydalanarak bir faza ait sargı uzunluğu ve faz direnci değeri hesaplanmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise motorun Sonlu Elemanlar analizi yapılmaktadır. Analiz sonucunda literatüre uygun olarak elde edilen akı, endüktans ve moment karakteristikleri ayrıntılı grafikler ile gösterilmektedir.

Keywords


Anahtarlamalı Relüktans Motor, Atalet Momenti, Faz Direnci, Maxwell.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.693

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi