Toprak Örneklerinden Asidik ve Bazik Sulara Arsenik, Bakır, Demir, Kurşun Geçişinin İncelenmesi

TÜLİN DENİZ ÇİFTÇİ

Abstract


Bu çalışma ile yüksek derişimde arsenik içerdiği daha önceki çalışmalarda tespit edilen artezyen sularının çıkarıldığı topraklardan farklı pH’lardaki çözeltilere geçen arsenik, bakır, demir ve kurşunun tayin edilmesiyle, birbirleri arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmiştir. Çalışmayla, topraktaki ağır metallerin çözeltilere geçme miktarının pH’a bağlı olarak nasıl değiştiği incelenmiştir. Toprağın tamamen bozundurulması yerine, çevre koşullarına daha uygun olması hedeflenerek liç etme yöntemi kullanılmıştır. Deneyler sonucunda, yüksek derişimde arsenik içeren suların çıkarıldıkları topraktan çözeltilere de yüksek derişimde arsenik geçtiği belirlenmiştir. Tüm toprak ve su örnekleri için bakır ve kurşun derişimleri 1 mg/L’nin altında olarak belirlenmiştir. Demir ve arsenik derişimleri ise sırasıyla 154 mg/L ve 553 µg/L’yi bulmaktadır. Literatürde çoğunlukla asidik ortamda veya pH 7’ye kadar çıkılarak topraktan çözeltiye geçiş incelenirken bu çalışma ile pH 12’de kuvvetli bazik ortamda arsenik, bakır, demir ve kurşunun geçişi incelenmiş ve asidik ortama göre topraktan daha yüksek derişimde çözeltiye geçiş olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarından; topraktan ağır metal gidermek-yıkamak için yararlanılabileceğini ve ileride yapılacak araştırma projelerine de zemin oluşturacağını tahmin ediyoruz.


Keywords


Arsenik; ağır metal; toprak; yeraltı suyu; liç.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.812

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi