Hayvansal atıklardan biyogaz üretimi için küçük ölçekli reaktör modeli geliştirilmesi

Ömer Hulusi Dede, Gülgün Dede, Cemile Dede, Saim Özdemir

Abstract


Bu çalışmada, büyük baş hayvan gübresinden biyogaz üretimine uygun, aile tipi, gerçek ölçekli bir biyogaz reaktörü tasarlanmış ve biyogaz üretimi yapılmıştır. Reaktörün tasarlanması ve inşasında temel kriter olarak, kırsal koşullara uygunluğu, maliyet avantajı, kolay işletilebilir olması baz alınmıştır. Reaktörün taşıyıcı elamanları betonarme, duvarları ise gaz beton olarak inşa edilmiştir. Isı kaybını önlemek için dış cepheleri membran ve cam elyafı ile sarılmıştır. Üretilen biyogazı depolamak, sabit basınç sağlamak ve gaz sıkışması emniyeti amacı ile bir su kapanı içinde yüzen hareketli gaz deposu tasarlanmıştır. Kurulan sistemde hidrolik bekleme süresi 30 gün, günlük besleme miktarı 0,6 m3‘dür. Kullanılan gübre 1:1 oranında 45 oC sıcaklıkta su ile karıştırılıp sisteme beslenmektedir. Reaktöre giren ve çıkan büyük baş hayvan gübresinin karakterizasyonu yapılmış ve OM, TOC, TN, C/N, pH, EC, KOI ve KOI giderim verimleri biyogaz üretimi için uygun bulunmuştur. Ayrıca üretilen biyogazın kompozisyonu incelenmiş ve biyogazın %59.26 CH4, %32.45 CO2, %2.92 O2 ve %2.06 H2S’den oluştuğutespit edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, büyük baş hayvan gübrelerinin biyogaz üretiminde kullanılmasının önemli bir bertaraf alternatifi olduğu ve önerilen küçük ölçekli biyogaz reaktör modelinin bu amaç doğrultusunda başarı ile kullanılabileceği görülmüştür.


Keywords


Biyogaz, büyük baş hayvan gübresi, çiftlik tipi biyogaz reaktörü

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.910

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi